Bangla choti

Choda chudir golpo bangla choti com

Marathi sex stories Wife friend nasty illeggal

Share

Marathi sex stories in marathi हि त्या दिवसाची कथा आहे जेव्हा मी रात्री बेरात्री काम करत असे. तो दिवसहि असाच होता. मी त्या दिवशी ठरविले कि काम सुरु करण्यापूर्वी घरीच २,३ पेग घ्यावयाचे. पार्टी जोरात चालू होती, माझे सोबती आणि त्यांच्या पत्नी मस्त ड्रिंक्स घेत होते. आणि त्या सोबत वाहत चालले होते. त्याच वेळेस मला काम करावयास जावयाचे होते. त्या मुळे मी माझ्या पत्नीला कीस केले आणि आणि माझा हात तिच्या पुसिच्या उंचवाट्यावर घेवून गेलो. आणि तिला म्हणालो हे गरम ठेव जोपर्यंत मी कामावरून परत येत नाही.

आणि मी तिला हे म्हणू लागलो आणि पुढे जावू लागलो आणि जेव्हा मागे वळून बघू लागलो तेव्हा माझी पत्नी एका मस्त धष्टपुष्ट मित्र तानेश सोबत बोलत होती. त्याने त्या गोष्टीकडे फारसे लक्ष दिले नाही परंतु तिच्या डोळ्यात ती भूक होती. मी तसाच कामाला चालला गेलो, परंतु तिथे गेल्यावर मला समजले कि बॉसने त्या दिवशी सुट्टी दिले होती. मग मी विचार केला चला हीच संधी आहे. घरी जावे आणि माझ्या बायकोची गांड चोदावी. मग मी घरी गेलो. आणि पहिले तर पार्टी संपली होती आणि ग्यारेज मधील लाईट चालू होता… आणि मी जेव्हा डोकावून आत पहिले तेव्हा माझी बायको बसलेली होती आणि तानेश तिच्या मागे उभा होता आणि त्याची पान्त खाली होती आणि ती त्याचा मोठासा लंड तोंडात घेवून चोदत होती आणि मला काय बोलावे तेच कळात न्हवते.

marathi sex stories

Marathi sex stories Wife friend nasty illeggal

अह्छ्ह………… ते दृश्य पाहण्यासारखे होते, तिने मान वर करून त्याच्याकडे पहिले. ती तानेश कडे बघून त्याला म्हणत होती. अहाहा…….. मला तुझा हा जाडाजुडा आणि मजबूत लंड हवा आहे. तुझ्या पाण्याने माझी चूत भरून टाक. मग त्याने तिचे पाय बाजूला करून तिची पुसी चाताव्यास सुरुवात केली. मला त्याची जीभ तिच्या पुसीवर काम करताना स्पष्ट दिसत होती. आहाहाहा…… माल खूप मस्त वाटत आहे. आहाहा ……. अजून कर मला तुझी जीभ माझ्या चुदिमध्ये खूप आवडत आहे.

Marathi sex stories मला माझी पत्नी ह्या आधी कधीच इतकी

 

आनंदी आणि एन्जोय करताना दिसली न्हवती. मग थोड्याच वेळात तिने कॉक हातात घेतला आणि स्वताच्या चुदिच्या टोकावर ठेवला. मग तिने अधाश्यासारखा तो लंड हळूच स्वताच्या चुदिमध्ये ढकलला . आता ह्या वेळेस ओह्ह्ह…. हा मस्त कर तुला मला चोद्व्याचे आहे ना? मग कर त्याने तिचा चेहरा वर केला आणि विचारले ” तुला हवे आहे ….. पण माझा लंड तू पूर्ण आंत घेवू शकशील का?” त्यःचा लंड सुधा तितका मोठा होता …. मग तिने त्याचाकडे बघितले आणि म्हणाली ….. हो मला सुधा तो हवा आहे…. मग तो खाली वाकला आणि स्वताचे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले आणि जीभ तिच्या जिभेत घातली. तिने सुधा आता पाय फक्विले आणि जोरात जोरात म्हणू लागली ‘ मला चोद…. चोद मला …………….. माझी चुद फड….. ती खूप भुकेली आहे तुझ्या सारख्या मजबूत लंडला शोधात आहे आणि तू आता जोरात जोरत संभोग कर …… मग त्याने स्वताचे फटकारे अजूनच वाढविले. आणि एका जोरात झटक्याने सगळ्यात शेवटी त्याने पाणी आत सोडले.

मला असे वाटले कि माझी आणि त्याची पाणी सोडावयाची वेळ सारखीच होती. मला ते पाहूनच खूप उत्तेजित वाटत होते. मग त्याने थोड्याच वेळात ड्रेस घातला आणि चालला गेला. मग मी साधारणपणे एक तासभर वाट पहिली आणि आत गेलो. ….. मी काहीच बोललो नाही जे मी पहिले होते त्याबद्दल ……… मग तीच म्हणाली … अरे आज तू लवकर आलास. मग तिने माझे कपडे काढावयास सुरुवात केली आणि तिचे कपडे काढ म्हणून खूण केली, मी आता खाली तिच्या चुदिपर्यंत पोहोचलो आणि खेळू लागलो. जश्या माझ्या पत्नीला हेच हवे होते त्यामुळे मी तिला चोदावयास सुरुवात केली. आणि तिला खूप वेळ चोदले जसे ह्यापूर्वी मी कधीच केले न्हवते.

Updated: January 14, 2016 — 8:07 pm

Bangla choti © 2014-2019 all right reserved